Postanowienie SN III CRN 83/76 z dnia 9 września 1976 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego Izba Cywilna
z dnia 9 września 1976 r.
III CRN 83/76
Stosując odpowiednio art. 686 kpc do postępowania o podział majątku wspólnego, sąd rozstrzyga w tym postanowieniu – i to ze skutkami wynikającymi z dyspozycji art. 618 § 3 kpc w związku z art. 688 i art. 567 § 3 kpc – tylko o takich długach związanych z majątkiem wspólnym i ciążących w czasie trwania wspólności na obojgu małżonkach jako podmiotach wspólności majątkowej małżeńskiej, które zostały spłacone przez jednego z małżonków z własnych środków po ustaniu wspólności majątkowej a przed dokonaniem podziału majątku wspólnego.
Z uzasadnienia
Kodeks rodzinny i opiekuńczy i Kodeks postępowania cywilnego w zasadzie nie regulują samodzielnie podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności (…). (…) do podziału majątku wspólnego stosuje się odpowiednio przepisy prawa materialnego i (…) postępowania cywilnego, dotyczące działu spadku.
(…) przedmiotem działu spadku jest stan czynny, czyli aktywa (…) dział (…) nie obejmuje (…) stanu biernego. (…) Wyjątki od tej reguły przewidują przepisy szczególne.
Dyspozycją (…) wymienionych przepisów są objęte tylko długi, które dotyczą majątku wspólnego i które (…) obciążały jako dłużników w czasie trwania wspólności majątkowej oboje małżonków. (…) są wyłączone (…) te z (…) długów, które zostały spłacone w czasie trwania (…) wspólności, po drugie (…) te, które zostały spłacone już po dokonaniu podziału (…).
Poza długami, które (…) objęte są prekluzją (…), inne długi dotyczące majątku wspólnego mogą być rozliczane po prawomocnym dokonaniu podziału majątku wspólnego.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ