Pozew rozwodowy bez orzekania o winie

ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE

Rozwód bez orzekania o winie jest jednym z trzech możliwych wyroków, które wydaje sąd rozwiązując małżeństwo.
Dwa pozostałe to:
•    rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków oraz
•    rozwód z winy obojga małżonków.

Zgoda obu stron

Rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony przez sąd tylko wówczas, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. Jeśli któryś z małżonków się sprzeciwi – sąd zobowiązany jest ustalić, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może się okazać, że winę ponoszą oboje małżonkowie.

„Art. 57. § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

Szybkość postępowania

W tym trybie rozwód jest udzielany zazwyczaj bardzo szybko – teoretycznie  może być udzielony nawet na pierwszej rozprawie.
Od 2005 r. nie ma już obowiązku prowadzenia postępowania pojednawczego.
W praktyce najczęściej sąd daje obu stronom dodatkowy miesiąc lub dwa miesiąc na przemyślenie decyzji i jeżeli obie strony podtrzymują żądanie rozwodu, orzeka  rozwód na drugiej lub trzeciej rozprawie sądowej (o ile między małżonkami nie ma konfliktu w kwestii wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi).
Sąd nie prowadzi długotrwałego postępowania dowodowego w celu ustalenia winy za rozkład pożycia.

Skutki finansowe rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie ma swoje konsekwencje w kwestii alimentów między rozwiedzionymi małżonkami.
Alimentów takich może dochodzić rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za wyłączenie winnego rozkładu pożycia, gdy wykaże, iż znajduje się on w niedostatku. Wówczas może on żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
W przypadku gdy nie było orzekania o winie obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jedynie w wyjątkowych wypadkach obowiązek ten może być przedłużony przez sąd.

Zgodnie z treścią art. 60 § 3 kro, obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.
Obowiązek alimentacyjny ograniczony jest również okresem trwania jego przesłanek – a więc niedostatku czy istotnego pogorszenia sytuacji materialnej.

Powyższe rozważania dotyczą tylko i wyłącznie alimentów na małżonka.
Alimenty na dzieci sąd ustala zawsze tak samo – niezależnie od tego czy rozwód jest bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie.

Właściwość sądu

Pozew o rozwód wnosi się zawsze do sądu okręgowego.
Pozew rozwodowy bez orzekania o winie powinien zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym sądu okręgowego (w dwóch egzemplarzach), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal stale przebywa, zaś w przypadku braku takiej podstawy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i ta okoliczność nie jest spełniona, wówczas właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania strony powodowej.

POZEW

W pozwie o rozwód należy wskazać imię, nazwisko i adres powoda oraz imię, nazwisko i adres pozwanego. W pozwie należy wskazać, czy żąda Pani rozwodu bez orzekania o winie.

Do pozwu należy załączyć:
– skrócony odpis aktu małżeństwa.
–  uzasadnienie z podaniem przyczyn, dla których powód występuje o rozwód.
–  dowody, których przeprowadzenia na rozprawie żąda powód (np. zeznania stron czy też przesłuchanie świadków)
–  potwierdzenie dokonania opłaty lub wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów (na specjalnym druku)

KOSZTY

Od powództwa o rozwód należy wnieść opłatę w wysokości 600 zł. Uiszcza się ją przez naklejenie na pozwie znaczków opłaty sadowej lub można ją wpłacić na konto sadu okręgowego.

WZÓR POZWU O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE

 


Warszawa, dnia ………….
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział Cywilny

Powód: Joanna Kowalska
zamieszkała:
……………………………………….
Pozwany: Janusz Kowalski
zamieszkały:
……………………………………….

POZEW O ROZWÓD

 

W imieniu własnym, wnoszę:
1.    o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki Joanny Kowalskiej z pozwanym Januszem Kowalskim zawartego dnia ………………….. r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie, nr aktu małżeństwa …………, bez orzekania o winie,
2.    o powierzenie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron Marcinem Kowalskim, urodzonym w dniu …………… r. w Warszawie, z ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy powódce,
3.    o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego Marcina Kowalskiego, tytułem udziału w kosztach utrzymania i wychowania dziecka, kwotę 1.100 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk powódki, do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności każdej raty,
4.    o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według załączonego spisu.

UZASADNIENIE

Strony zawarły związek małżeński w dniu …………..r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w  Warszawie, akt małżeństwa nr ………

Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa – oryginał.

Z małżeństwa tego strony mają jedno małoletnie dziecko Marcina Kowalskiego, urodzonego w Warszawie, w dniu ………….r.

Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia Marcina Kowalskiego – oryginał.

Powódka ma wykształcenie wyższe ekonomiczne, tytuł doktora nauk ekonomicznych pracuje na Uniwersytecie Warszawskim z siedzibą w …………………………… Powódka osiąga przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3200 zł brutto.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach z dnia ……………………

Pozwany ma wykształcenie wyższe humanistyczne, pracuje jako dziennikarz w …………..
……………………………………………… Według wiedzy powódki osiąga miesięczne wynagrodzenie rzędu 4200 zł brutto.

Powódka oświadcza, iż w świetle art. 56 § 1 k.r.o. brak jest podstaw do istnienia związku małżeńskiego łączącego ją z pozwanym, albowiem dawno już ustały wszelkie więzi między stronami, w tym przede wszystkim więź emocjonalna, ekonomiczna i fizyczna.

Pozwany od 3 lat nie mieszka z powódką.

Strony widują się sporadycznie, głównie ze względu na dziecko i nie utrzymują żadnych głębszych relacji. Od tego czasu strony nie miały wspólnych kontaktów fizycznych a uczucia kiedyś ich łączące dawno wygasły.

Zarówno pozwany, jak i powódka oddzielnie ułożyli sobie życie bez siebie nawzajem.

W ocenie powódki przyczyną całkowitego i zupełnego rozkładu między stronami wszelkich więzi małżeńskich była niezgodność charakterów stron, która powodowała atmosferę licznych kłótni
i awantur.

Wobec powyższego strony podjęły wspólną decyzję o rozstaniu się.

Zatem uznać należy, iż formalna więź małżeńska łącząca powódkę i pozwanego w rzeczywistości nie istnieje i trudno znaleźć dla niej prawne uzasadnienie.

Dowód: zeznania stron.

Powódka wnosi o przyznanie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron Marcinem Kowalskim, z ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy powódce.

Małoletni Marcin Kowalski mieszka wspólnie z matką, która sprawuje nad nim stałą opiekę.
Pozwany widuje małoletniego syna od czasu do czasu, średnio raz na miesiąc, godząc się na pozostanie dziecka przy matce.
Małoletni Marcin Kowalski jest bardziej emocjonalnie związany z powódką, a nie z pozwanym.
Pozwany żyje obecnie z inną kobietą, z którą ma także wspólne dwuletnie dziecko.
To przede wszystkim sprawia, że nie ma on możliwości sprawować osobistej pieczy nad małoletnim Marcinem.

Wniosek o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego Marcina Kowalskiego, tytułem udziału w kosztach utrzymania i wychowania dziecka, kwoty 1.100 zł miesięcznie jest zasadny z uwagi na fakt, że to wyłącznie powódka ponosi koszty utrzymania i wychowania małoletniego.
Kwota 1.100 zł miesięcznie nie jest wygórowana w porównaniu z przeciętnymi potrzebami 7-letniego dziecka.

Dowód: wykaz miesięcznych wydatków ponoszonych na dziecko (wraz z dokumentacją)

Powódka podkreśla, że orzeczenie rozwodu jest w pełni zasadne, z uwagi na wystąpienie jego formalnych przesłanek.
Rozwód jest także zgodny z dobrem małoletniego dziecka stron, gdyż konflikt między stronami negatywnie wpływała na jego rozwój emocjonalny.

Strony uzgodniły też między sobą i sporządziły na piśmie rodzicielski plan wychowawczy dotyczący wychowania  Marcina Kowalskiego, który przedkładają w załączeniu.

Strony nie zawierały umowy majątkowo-małżeńskiej.

Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, jest zgodne z wolą zarówno powódki, jak i  pozwanego.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Joanna Kowalska
…………………………
podpis

Załączniki:
1. skrócony odpis aktu małżeństwa,
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
3. zaświadczenie o zarobkach z dnia 18.10.2005 r.,
4. wykaz miesięcznych wydatków  ponoszonych na dziecko wraz z dokumentacją
5. rodzicielski plan wychowawczy dotyczący Marcina Kowalskiego
5. odpis pisma,


Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ