Składniki majątku

Przedmiotem podziału mogą być jedynie aktywa, nie zaś pasywa.

Niespłacone długi obciążające wspólnie małżonków nie podlegają rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku z uwagi na nieskuteczność wobec wierzyciela jako osoby będącej poza postępowaniem.(Uwaga: długi – w tym i raty kredytowe
pokryte w trakcie trwania małżeństwa przez jednego z małżonków z majątku odrębnego można rozliczyć przy podziale majątku dorobkowego)

a) majątek wspólny
Majątek małżeński (art. 31 k.r.o.) tworzą przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Zasadą jest wspólność ustawowa ogółu przedmiotów majątkowych należących do małżonków, poza szczególnymi przypadkami określonymi przez ustawę.

b) majątek odrębny
Nabycie określonej rzeczy z majątku odrębnego małżonka musi wynikać wyraźnie z oświadczenia współmałżonka oraz całokształtu okoliczności istotnych prawnie.
Na wnioskodawcy spoczywa ciężar dowodu, że dana rzecz zgłoszona do podziału istnieje.
Na uczestniku spoczywa ciężar udowodnienia, że rzecz nie istnieje lub wchodzi do jego majątku osobistego.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ