Postanowienie SN III CRN 384/73 z dnia 20 stycznia 1974 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 20 stycznia 1974 r.
III CRN 384/73
Stosownie do art. 46 kro do podziału majątku, który był objęty wspólnością ustawową, stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku, co dotyczy tak przepisów prawa materialnego, jak i procesowego. Art. 684 kpc stanowi, że skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. Skład majątku wspólnego ustala się w zasadzie według stanu w dacie ustania wspólności. Tylko w wypadkach, gdy jeden z małżonków celowo wyzbywa się przedmiotów należących do majątku wspólnego przed ustaniem wspólności, przedmioty te lub ich równowartość podlegają rozliczeniu przy podziale.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ