Prawo – 2

W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym podział majątku po ustaniu majątkowej wspólności małżeńskiej regulują przepisy art. 43-46 k.r.o. a art. 46 k.r.o. odsyła do przepisów o dziale spadku, oraz do przepisów o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Wyżej wspomnianą problematykę w sferze materialno-prawnej regulują artykuły: art. 1035-1046 , 1070-1079 Kodeksu Cywilnego zaś w sferze proceduralnej 680-689 , 617-625 oraz 566-567 Kodeksu Postępowania Cywilnego, do których (obie grupy przepisów) to odesłanie z art. 46 się odnosi. Warto dodać, że artykuł 1035 k.c. i następne k.c. odsyła do stosowania przepisów działu IV tytułu I księgi drugiej Kodeksu Cywilnego (art. 195-221).    

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ