Kredytobiorca a zgoda na kredyt

Odpowiedzialność współkredytobiorcy (małżonka) nie jest tożsama z odpowiedzialnością małżonka, który wyraził tylko zgodę na zadłużenie.
Odpowiedzialność jednego z małżonków będącego współkredytobiorcą jest istotnie szersza, ponieważ w takiej sytuacji bank będący wierzycielem może zaspokoić swoje roszczenia nie tylko z majątku wspólnego małżonków, ale również z majątku osobistego małżonka.
Samo wyrażenie zgody małżonka na zaciągniecie kredytu upoważnia jedynie bank do ewentualnego zaspokojenia swoich roszczeń z majątku wspólnego małżonków (por. art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonka”. )
WNIOSEK
Bank nie będzie mógł dochodzić roszczeń z majątku osobistego małżonka, który jedynie wyraził zgodę na zadłużenie.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ